Zagospodarowanie placu i scena letnia

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Żelechlinku poprzez utwardzenie placu, wykonanie sceny letniej oraz ułożenie chodników" został w 75% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.5 Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł półtora miliona złotych, z czego milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pochodzi z dotacji unijnej, a pozostała część kwoty z budżetu Gminy Żelechlinek.

Projekt zagospodarowania terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w centrum Żelechlinka pomiędzy ulicami Rawską i Wojska Polskiego polegał na:
- utwardzeniu istniejącego placu;
- wykonaniu sceny letniej z zadaszeniem i oświetleniem;
- ułożeniu chodników;
- wyposażeniu w obiekty małej architektury zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, takich jak ławki (w tym ławki dla widowni), latarnie, stoliki rekreacyjne, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
Ciekawą stylistykę zaprojektowanego obiektu dostosowano do naturalnych walorów terenu, w tym do jego ukształtowania. Dzięki temu wspomniany projekt pozwolił w sposób płynny połączyć aspekt dekoracyjny i funkcjonalny, a także umożliwił stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań i imprez kulturalno-rekreacyjnych, jakiego brakuje w gminie. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo imprez zbiorowych, organizowanych coraz częściej w Żelechlinku.
W ramach prac związanych z realizacją inwestycji zagospodarowano teren wokół budowy poprzez nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin, które oprócz podnoszenia walorów estetycznych centrum Żelechlinka wpłyną też na jego wartości mikroklimatyczne. Na nasadzenia krzewów gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie 60 % kosztów.

Scena Letnia przed przystąpieniem do prac

imageimageimage

Scena Letnia w trakcie prac

imageimageimage
imageimage

Scena Letnia po wykonaniu prac

imageimageimage
imageimageimage
imageimageimage
imageimageimage

Inwestycje drogowe

Wykonano prace remontowe na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Kopiec – Czechowice na odcinku o długości 1500mb.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z.o.o.  z  Piotrkowa Trybunalskiego, która za kwotę 311 tys. zł wykonało następujący zakres robót:
- wyprofilowano i zagęszczono  podłoże pod podbudowę,
- wykonano warstwę górną podbudowy  z kruszyw  łamanych stab. mechanicznie gr. 10 cm,
- wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- wykonano oznakowanie pionowe.
W/w zakres prac został wykonany do 30 sierpnia 2010r.

Zakończono prace remontowe na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Świniokierz Dworski – Żelechlin na odcinku o długości 1920mb.
Wykonawcą robót była firma Pana Leszka Hoffera Usługi maszynami, wykonawstwo robót budowlano drogowych  z Majkowa Dużego. Wartość zadania stanowiła kwota 250 tys. zł. Wykonano następujący zakres robót:
- roboty ziemne przy odtworzeniu rowów i poboczy,
- wyremontowano dwa przepusty  o śr. 50cm,
- wyprofilowano i zagęszczono  podłoże pod podbudowę,
- wykonano warstwę górną podbudowy  z kruszyw  łamanych stab. mechanicznie gr. 15 cm.
W/w zakres prac został wykonany do 31 sierpnia 2010r.

Na w/w zadania Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotację w wysokości  
159 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

W 2010 r. ukończono inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Żelechlin, Modrzewek i sieci przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żelechlinek wraz z zakupem sprzętu. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:
1. Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlin, Modrzewek:
    - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 PVC – 2886m
    - kanalizacja grawitacyjna przyłącza Ø 160 PVC – 1347m
    - kanalizacja ciśnieniowa Ø 90 PVC – 959m
    - kanalizacja ciśnieniowa Ø 63 PVC – 39m
    - przepompownie Ø 1200 – 5szt
    - przepompownie przydomowe Ø 600 – 1szt
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
    - wykonano 49szt
3. Zakup sprzętu
    - ciągnik rolniczy New Holland TD 5050 70W/95KM
    - przyczepa rolnicza dwuosiowa ładowność 6000kg
    - ładowacz czołowy w kpl.
    - wóz asenizacyjny Modulo 2   5000l. Jospin
Wartość całego zadania opiewa na kwotę 3 121 tys. zł.
Na w/w zadanie Gmina Żelechlinek podpisała umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 343 609,00 zł  oraz z Zarządem Województwa Łódzkiego w ramach programu PROW na kwotę 1 902 373,00 zł.

 

nwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Dobiegły końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w. miejscowościach Żelechlin, Modrzewek i sieci przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żelechlinek wraz z zakupem sprzętu. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:
1. Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlin, Modrzewek:
    - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 PVC – 2886m
    - kanalizacja grawitacyjna przyłącza Ø 160 PVC – 1347m
    - kanalizacja ciśnieniowa Ø 90 PVC – 959m
    - kanalizacja ciśnieniowa Ø 63 PVC – 39m
    - przepompownie Ø 1200 – 5szt
    - przepompownie przydomowe Ø 600 – 1szt
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
    - wykonano 49szt
3. Zakup sprzętu
    - ciągnik rolniczy New Holland TD 5050 70W/95KM
    - przyczepa rolnicza dwuosiowa ładowność 6000kg
    - ładowacz czołowy w kpl.
    - wóz asenizacyjny Modulo 2   5000l. Jospin
Wartość całego zadania opiewa na kwotę 3 121 tys. zł.
Na w/w zadanie Gmina Żelechlinek podpisała umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 343 609,00 zł  oraz z Zarządem Województwa Łódzkiego w ramach programu PROW na kwotę 1 902 373,00 zł.