Inwestycje drogowe
Zgodnie z kształtem budżetu przyjętego na 2015 rok gmina ogłosiła dwa przetargi nieograniczone na przebudowę dróg w Budkach Łochowskich (990m) oraz w Radwance (530m). Zainteresowanie postępowaniem było dość duże, gdyż w obydwu przypadkach złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, z którą Gmina Żelechlinek zawarła umowy na realizację inwestycji. Wykonawca wykonał zadanie w umówionym terminie tj. do 31 sierpnia 2015 r. Całkowity koszt przebudowy drogi w Budkach Łochowskich wyniósł 350 tys. zł, w tym dotacja z FOGR 175 tys. zł, natomiast koszt przebudowy drogi w Radwance to 171 tys. zł.

 

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Realizacja zadania polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielnica i Sabinów o długości około 3,79 km , sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Żelechlinku o długości około 0,19 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Żelechlinku o długości około 0,44 km, rozpoczęła się w drugiej połowie 2014 r. W wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego roboty prowadziło konsorcjum firm: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik z Rawy Mazowieckiej. Inwestycja została zakończona w lutym 2015 r., a jej koszt to 1.170 tys. zł, w tym dotacja z PROW 624 tys. zł, dotacja z WFOŚiGW 82 tys. zł.

 

Budowa Domu Ludowego w Karolinowie
Dom Ludowy w Karolinowie powstał w miejscu byłej szkoły, Klubu Rolnika i sklepu. Budowa obiektu została rozpoczęta w jesienią 2014 r. przez firmę P.P.H.U. „TRANS-PIK” Piotr Kopacz z Tomaszowa Mazowieckiego, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. W ramach inwestycji przewidziano budowę świetlicy o powierzchni użytkowej 140 m2. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół obiektu około 1000 m2. Budowa została zakończona w kwietniu 2015 r., natomiast w lipcu obiekt został oddany do użytkowania przez lokalną społeczność. Inwestycja kosztowała 755 tys. zł, w tym dotacja z PROW 448 tys. zł.

 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich
W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację pilotażowego programu w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii, samorząd gminy przystąpił do realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Żelechlinek”. W wyniku przetargu nieograniczonego, spośród 5 złożonych ofert, wyłoniono firmę „Leszek Plich” s.k. ze Rzgowa. W ramach zadania wyposażono w instalacje fotowoltaiczne 17 gospodarstw domowych oraz 4 budynki gminne (urząd gminy, szkołę podstawową, gimnazjum oraz halę sportową). Całkowity koszt inwestycji to 822 tys. zł , w tym dotacja PROW 632 tys. zł.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek
W sierpniu 2015 r. podsumowano projekt mający na celu zwiększenie dostępności do internetu na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wykluczonych cyfrowo. W ramach projektu wyposażono: 2 Regionalne Punkty Koordynacyjne w 21 zestawów komputerowych, 5 świetlic wiejskich w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 160 gospodarstw domowych w zestawy komputerowe z dostępem do darmowego internatu. Koszt projektu to 2.708 tys. zł, w tym dotacja EFRR 2.149 tys. zł, budżet państwa 379 tys. zł.

 

Wiata na terenie oczyszczalni ścieków
We wrześniu 2015 r. zakończono prace związane z „Budową wiaty do przechowywania urządzeń związanych
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków”. Powierzchnia wiaty to 220 m2. W ramach zadania wykonano drogi dojazdowe utwardzone kostką brukową oraz zagospodarowano teren zielony. Koszt zadania to 253 tys. zł.