1. AKTUALNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy 

w Żelechlinku informuje wszystkich właścicieli, że zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 3 w/w ustawy w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Tym samym ustawa nowelizująca wprowadziła wyraźny przepis, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno – wypoczynkowych będzie dotyczył zarówno właścicieli korzystających z tej nieruchomości raz  w roku, przez trzy miesiące oraz weekendowo.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy w Żelechlinku w najbliższym czasie będzie wzywał wszystkich właścicieli nieruchomości (nie objętych jeszcze gminnym systemem) na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, które są położone na terenie Gminy Żelechlinek - do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy druk deklaracji na odpady komunalne. W przypadku, gdy zgłaszana jest zmiana dotycząca liczby osób zamieszkałych lub właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zniżki w związku z kompostowaniem odpadów, należy tego dokonywać na nowym druku.

Formularz deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MOŻNA SKŁADAĆ:

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Żelechlinku,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1 , 97-226 Żelechlinek

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dane te są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

FORMULARZ DEKLARACJI – plik w załączniku

 1. PŁATNOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Żelechlinku informuje, że na obecną chwilę stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 pozostaje, na tym samym poziomie co w roku bieżącym tj. 20,00 zł od osoby i 168,00 zł od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za rok.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie Uchwały Nr XVII/90/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 maja 2020 r. ulegnie zwiększeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 13,00 zł na 20,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

W sytuacji zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Wójt Gminy Żelechlinek określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 40,00 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto na podstawie powyższej uchwały od 01.05.2020 r. wprowadzono zwolnienie w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy złożą nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającą oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

TERMINY PŁATNOŚCI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 1. ZA STYCZEŃ - LUTY do 28 LUTEGO

 2. ZA MARZEC – KWIECIEŃ do 30 KWIETNIA

 3. ZA MAJ – CZERWIEC do 30 CZERWCA

 4. ZA LIPEC – SIERPIEŃ – do 31 SIERPNIA

 5. ZA WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK do 31 PAŹDZIERNIKA

 6. ZA LISTOPAD GRUDZIEŃ do 31 GRUDNIA

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego (który znajduje się w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź w książeczce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
w placówkach banku lub na Poczcie.

UWAGA!

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim nie pobiera prowizji od dokonanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOMKI LETNISKOWE

Na mocy uchwały Nr XVII/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Żelechlinek za rok 2020 r. ulegnie zwiększeniu roczna opłata ryczałtowa, z 84,00 zł na 168,00 zł.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Wójt Gminy Żelechlinek określi, w drodze decyzji wysokość stawki opłaty podwyższonej. Roczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 336,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są dokonywać opłat ryczałtowych w terminie do 31grudnia każdego roku.

IV. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych. – plik w załączniku

 2. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 r. dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych – plik w załączniku

V. INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Odbiorem odpadów komunalnych, w roku 2021 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - zajmuje się firma Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

Do podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Żelechlinek należą:

L.P.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

1.

JUKO Sp.z.o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb.

2.

ENERIS Surowce S.A.

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.

3.

ISZAS Ireneusz Knap

ul. Reymonta 11, 97-225 Ujazd

4.

FCC Polska Sp.z.o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

5.

ZGO AQUARIUM Sp.z.o.o.

ul. Katowicka, 96-200 Rawa Mazowiecka

6.

Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek

Komorów 45C, 96-214 Cielądz

VI.OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SEGREGACJI NA TERENIE GMINY ŻELECHLINEK

- plik w załączniku

VII. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

- plik w załączniku

VIII. PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żelechlinku przy ul. Wojska Polskiego 14.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • sprzedawcy detaliczni i  hurtowi są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, NP. PRZY ZAKUPIE NOWEJ LODÓWKI MOŻNA ODDAĆ ZUŻYTĄ.

 • prowadzący sklep o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 ze sprzętem przeznaczonym dla gospodarstw domowych, muszą nieodpłatnie przyjąć w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości (np. w pomieszczeniu gospodarczym czy magazynie) zużyty sprzęt z gospodarstw domowych. Dotyczy to sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. Nie może on uzależniać przyjęcia sprzętu od tego, czy klient kupi nowy sprzęt do gospodarstwa domowego.

PROSIMY O PRZEMYŚLANE DOSTARCZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO PONIEWAŻ KOSZT JEGO ZAGOSPODAROWANIA WPŁYWA ZNACZĄCO NA STAWKĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

IX. INFORMACJE O PUNKTACH ZBIERANIA ODPADÓW ROLICZYCH

Odpady z działalności rolniczej nie stanowią odpadów komunalnych, a ich zagospodarowanie należy do obowiązku wytwórcy (czyli rolnika), a nie Gminy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie.

Wśród firm zajmujących się odbiorem folii rolniczej są:

 1. SO – MASZ s.c. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask;

 2. Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz

  które
  za odpłatnością odbiorą zużytą folię po sianokiszonce (LLDPE), folię po kiszonce (LDPE), worki po nawozach (LDPE), folię po uprawach polowych (LDPE), folie tunelowe (LDPE) oraz worki bigbag (PP) - bezpośrednio z terenu nieruchomości.

Natomiast firmą zajmującą się bezpośrednim i odpłatnym odbiorem opon rolniczych jest: Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz - tel. 696-184-126

Odbiór odpadów rolniczych potwierdzany jest kartę przekazania odpadów.

X. INFORMACJE O REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 LIT. B I C USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

- plik w załączniku